Thống kê truy cập
Đang Online : 16
Tổng truy cập : 1874399

VỀ QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI HỌC SINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

 

 


Số: 113/KH-BGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


           Hà Nội, ngày 9 tháng 03 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm

đối với học sinh năm 2015

 

     Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 như sau:

     I. Mục đích

     1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

     2. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong phạm vi cả nước.

     II. Yêu cầu

     1. Triển khai nghiêm túc Kế hoạch hành động thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2015 được tuyên truyền rộng rãi, chuyển tải đến các cơ sở giáo dục phổ thông.

     2. Phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật quy định về đội mũ bảo hiểm trong học sinh.

     3. Đến ngày 10 tháng 04 năm 2015 có 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông; các cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm trong học sinh một cách bền vững.

     4. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành được thói quen đội mũ bảo hiểm, cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong học sinh.

 

     III. Hình thức, nội dung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

     1. Hình thức

     - Áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu.

    - Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện, tổ chức ngày hội, sự kiện, trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; thông qua hệ thống phát thanh, Website của nhà trường...

     - Các giờ giảng dạy trên lớp, tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hội thi; đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh.

     - Tài liệu giáo dục trong nhà trường: Tham khảo Cẩm nang "Các biện pháp thúc đẩy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

     2. Nội dung

     Tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật từ ngày 10/02/2015 và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với học sinh. Đối với các trường hợp vi phạm, nhà trường kịp thời giáo dục, nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện, để đến ngày 10/04/2015 sẽ không còn hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

     a. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở:

     - Tuyên truyền, giáo dục học sinh các nội dung: Khi nào phải đội mũ bảo hiểm; cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn; vì sao phải đội mũ bảo hiểm; quy tắc hai ngón tay vàng.

     - Tuyên truyền, giáo dục học sinh trung học cơ sở phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện tham gia giao thông.

     - Phổ biến và tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.

     b. Đối với các trường trung học phổ thông:

     - Phổ biến cho học sinh các nội dung: Khi nào phải đội mũ bảo hiểm; cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn; vì sao phải đội mũ bảo hiểm; quy tắc hai ngón tay vàng.

     - Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

     - Tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe để điều khiển tham gia giao thông.

     c. Thông điệp truyền thông

     - Thông điện chung: Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

     - Trong gia đình: Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ.

     - Trong nhà trường: Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện.

     IV. Tổ chức thực hiện

     1. Các sở giáo dục và đào tạo

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên đại bàn triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh.

     - Phối hợp với Ban An toàn giao thông địa phương và Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á triển khai tài liệu và tổ chức các hoạt động tuyền, giáo dục pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho học sinh.

     - Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh.

     - Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác tuyên truyền pháp luật quy định về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh.

     - Đưa việc triển khai quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn năm học 2014-2015.

     - Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

     2. Cơ sở giáo dục phổ thông

     - Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

    - Tuyên truyền và tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

     - Giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội tham gia và nắm bắt tình hình thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm của học sinh;

    - Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

    - Cụ thể hóa quy định của sở giáo dục và đào tạo trong việc đội mũ bảo hiểm của học sinh, xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.

    - Đưa việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các lớp trong năm học 2014-2015.

     3. Vụ Công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

     - Giao cho Vụ Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh.

    - Chủ trì và phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học thẩm định tài liệu tuyên truyền trình lãnh đạo Bộ phê duyệt theo kế hoạch.

    - Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các cơ sở giáo dục về triển khai thực hiện kế hoạch đội mũ bảo hiểm năm 2015.

    V. Chế độ báo cáo

    Các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn hàng quý, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên để tổng hợp báo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo kế hoạch.

    Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội (liên hệ đ/c Việt Hà, điện thoại: 043.869.4916, 0912.446.933; Email: hanv@moet.edu.vn).

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- UBATGTQG (để b/c);

- Các Vụ GD TH, GDTrH (ph/h);

- Các sở GD&ĐT (th/h);

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa